เครื่องหมายประเภทเตือน

ทางโค้งซ้าย ทางโค้งขวาทางโค้งรัศมีแคบ
เลี้ยวซ้าย
ทางโค้งรัศมีแคบ
เลี้ยวขวา
ทางโค้งกลับเริ่มซ้ายทางโค้งกลับเริ่มขวา
      
 ทางโค้งกลับ
รัศมีแคบเริ่มซ้าย

ทางโค้งกลับ

รัศมีแคบเริ่มขวา

 ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา ทางโทตัดทางเอก ทางโทแยกทางเอก
ทางซ้ายรูปตัววาย
      
ทางโทแยกทางเอก
ทางซ้ายรูปตัววาย

ทางโทแยก

ทางเอกทางซ้าย

ทางโทแยก

ทางเอกทางขวา

ทางโทแยกทางเอก
เยื้องกันเริ่มซ้าย
ทางโทแยกทางเอก
เยื้องกันเริ่มขวา

ทางโทเชื่อม

ทางเอกจากซ้าย

      
ทางข้ามทางรถไฟ
มีเครื่องกั้นทาง
ทางข้ามทางรถไฟ
ไม่มีเครื่องกั้นทาง
ทางข้ามทางรถไฟ
ไม่มีเครื่องกั้นทาง
สัญญาณจราจรทางแคบลงสองด้านทางแคบด้านซ้าย
      
ทางแคบด้านขวาสะพานแคบผิวทางร่วนสะพานเปิดได้ทางลื่นเตือนรถกระโดด
      
ผิวทางขรุขระทางขึ้นลาดชันทางลงลาดชันทางคู่ข้างหน้าสิ้นสุดทางคู่ทางเดินรถสองทาง
      
เครื่องหมายลูกศรคู่ทางซ้ายหรือทางขวาทางร่วมระวังคนข้ามถนนระวังคนข้ามถนนเขตห้ามแซงระวังสัตว์
      
อุบัติเหตุข้างหน้า     
     
      

    

Piromya Siam Drive

บริการสอนสอนขับรถ สอนขับรถใกล้บ้าน ราคาถูก ออกถนนจริง รับส่งที่บ้าน

Bookmark and Share
อาจารย์กนก จิตสินธรภิรมย์ Mr.Kanok J.Pirom
41/77 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(T) 02-215-5235